Arhiv Značk: počutje

Zavarovalnica dober poslovni odnos

Zavarovalnica mora skrbeti za dober poslovni odnos do zavarovancev, kot tudi konkurence ter vsega sodelujočega okolja.

Poslovanje na zavarovalniškem trgu zahteva, da zavarovalnica spoštuje dobre poslovne odnose ter se aktivno vključuje v reševanje vsega, kar bi jih lahko ogrozilo. Dober ugled je zelo pomemben za uspešno delovanje in poslovanje, zato si ga želi vsak, ki opravlja na trgu pridobitno dejavnost, prizadeva ohranjati vedno in povsod. Z ugledom imamo vnaprej zagotovljene številne prednosti. Tako se pri odločitvah za določen izdelek ali storitev v mnogih primerih zanesemo na dober ugled. Vemo, da bomo spričo njega, dobili dober izdelek ali storitev. Če temu ne bi bilo tako, ga ponudnik ne bi vključil v svoj prodajni program izdelkov ali storitev. Z namenom ohranjanja dobrega ugleda zavarovalnica predvsem strmi k ohranjanju medsebojnega zaupanja ter zaščiti pravic in koristi stranke z hkratnim zahtevanjem upoštevanja pravil in načel zavarovalniške stroke. Poslovanje mora potekati v slovenskem jeziku, razen v primerih, ko je zaradi predmeta tujega zavarovanja potrebno uporabljati tuj jezik. V komunikaciji s strankami se mora zavarovalnica jasno in razločno nazivati, zavarovalne listine pa morajo biti opremljene z vsemi bistvenimi elementi zavarovalne pogodbe. Dobrim poslovnim odnosom v prid se mora izogibati nedopustnim ravnanjem. Nedopustno ravnanje, katerega se mora zavarovalnica izogibati je predvsem posredovanje netočnih podatkov, posredovanje podatkov o zavarovancev neupravičenim osebam, zavlačevanja postopkov obravnava škode, odklanjanja izplačila odškodnine in na splošno izogibanju izvrševanja lastnih obveznosti. Do vseh strank mora biti poštena, vse stranke morajo biti obravnavane enakopravno. Izjema so primeri, ko obstajajo utemeljeni razlogi za različno obravnavo. Svoje stranke mora zavarovalnica aktivno, pošteno in aktualno obveščati o vseh novostih in spremembah, ki imajo vpliv na sklenjene dogovore ali na splošno. S tem je vzpostavljen temelj zaupanja med njo ter zavarovanci.

Zavarovalnica je pri ohranjanju obstoječih strank in pridobivanju novih zelo odvisna od dobrega imena in dobrega poslovnega odnosa.

Pomirjanje, posledica preobremenjenosti

Pomirjanje zahteva prevelika obremenjenost človeka .

Preobremenjenost človeka je danes pogosta napaka. Velikokrat se zgodi z željo doseči več, kot smo dejansko sposobni. Problem velikokrat tiči v ne zavedanju meja svojih sposobnosti, tekmovalnosti, ter drugih podobnih vzrokih. Včasih nas zaslepi napredek, ki ponuja doseganje večjih učinkov v istem času. Kar pomeni, da v krajšem času naredimo več. Razliko v času, pa namesto za pomirjanje, počitek, sprostitev in regeneracijo, namenimo doseganju večjih učinkov. Kar zna biti v veliko primerih tudi nesmisel, posebno, če se zavemo delovanja človekovega organizma. Človeški organizem je sposoben ustvariti več v določenem obdobju, vendar potrebuje po doseženem tudi temu primeren počitek in pomirjanje, ki pa se pri sodobnem človeku ne zgodi. O pomenu počitka, obnove energije in podobnem znajo veliko povedati in so primer dobre prakse vrhunski športniki in naprednejši rekreativci. Gledalci in opazovalci od daleč vidijo predvsem njihove vrhunske rezultate, ne vidijo pa na drugi strani tako priprave na rezultat, kot tudi ne obnovo sposobnosti po doseženem rezultatu in pomirjanje v času prevelike napetosti. Tako priprave, kot tudi obnova omogočata, da se doseže rezultata. Priprave pred rezultatom, obnova pa po rezultatu oziroma služi naslednjemu rezultatu. Obnova je v tem primeru kompleksen niz aktivnosti, ki se dogajajo takoj ali kmalu po doseženem rezultatu. Posameznik bi si to moral vzeti za zgled pri lastnih presežkih zmogljivosti, čim prej po doseženih rezultatih. Na žalost se to ne zgodi, posledično pa se kopičijo posledice. Pomirjanje in regeneracija ni lenarjenje, ampak priprava na aktivnosti. Človek lahko dobro deluje zgolj takrat, ko je njegova pripravljenost optimalna. Psiha in red v glavi se velikokrat zanemarja. Predstavljamo si lahko, da je človek sposoben določene aktivnosti opraviti dobro, ko je to sposoben. Pri tem pa ni pomembna zgolj moč, ampak tudi njen kakovosten nadzor. Pomirjanje lahko razumemo tudi kot resetiranje računalnika.

Pomirjanje je pomembna aktivnost.

Anksioznost, lahko premagamo

Anksioznost predstavlja izziv, ki pomeni, da spremljajoče težave lahko premagamo preko številnih informacij.

Človek anksioznost doživlja od primera do primera različno. Osebne lastnosti so lahko posebne ter se tako bistveno razlikujejo od povprečja. Za anksioznost je to znano. Na prvi pogled si mnogi za osebe ne bi mogli predstavljati, da je njihova izkušnja anksioznost. Delno je za to kriva sama narava lastnosti, katere povzroča anksioznost. Danes je zavedanje vsega kar ima in prinaša anksioznost zelo pomembno. Živimo v času, ki je hiter, spremembe se dogajajo v kratkem času, človek velikokrat ni dorasel obremenitvam. Posledica tega je, da podleže negativnim posledicam obremenitve. Verjetno največja težava današnjega časa je v tem, da namesto opustitve aktivnosti, ki ji nismo dorasli, vztrajamo, ker mislimo, da je to rešitev. Vendar v kasnejših obdobjih spoznamo, da imamo zaradi vztrajanja več negativnih koristi, kot pozitivnih. Veliko krivde pri tem ima naša naravnanost na okolje v katerem živimo. Tako kot je oblikovano okolje, tako želimo tudi sami biti del njega. Kar pa ima lahko negativne posledice. Bolje bi se bilo zavedati svojih osebnih posebnosti. Namesto vztrajanja v aktivnosti, ki prinaša negativne posledice, se lahko odločimo za alternative. Na prvi pogled alternative veliko osebam niso znane prav zaradi vztrajanja. Mnogokrat bi bilo bolje, da se že ko prvič spoznamo, da bomo aktivnost slabše obvladali, soočimo s tem dejstvom, ter poiščemo alternative oziroma druge aktivnosti, pri katerih smo lahko bistveno bolj uspešnih. Možnosti je veliko. Ker je splošna naravnanost na točno določene aktivnosti, obstaja možnost neizkoriščenosti alternativnih. Na področju neizkoriščenih aktivnosti je manj konkurence, kar med drugim pomeni manj soočenja z negativnimi posledicami. Med drugim to pomeni, da smo bolj uspešni, saj našo uspešnost ne ovirajo razni negativni vplivi iz okolice.

Anksioznost je težava veliko oseb, hkrati pa je to tudi veliko število pozitivnih izkušenj, katere lahko koristijo številnim ljudem.

Imunski sistem, obramba človeka

Imunski sistem je obramba človeka pred negativnimi vplivi iz okolice.

Negativni vplivi iz okolice se kažejo na razne načine. Človek danes živi v urbanih okoljih, kjer je manj naravnega okolja. V Sloveniji je k sreči že veliko urbanih okolji, ki imajo obilico naravnega okolja. Imunski sistem človeku omogoča, da se kakovostno in učinkovito ubrani pred negativnimi vplivi. Zelo pomembno je, da imunski sistem kakovostno reagira na negativne vplive. Imunski sistem se mora predvsem pravočasno aktivirati ter pravilno odzvati na negativne vplive. Človeški imunski sistem je individualna lastnost vsakega človeka. Imunski sistem se od človeka do človeka razlikuje v mnogih razlikah. Kljub temu ima imunski sistem nekatere enake ali podobne lastnosti pri vseh osebah. Za zdravo in kakovostno življenje je pomembno zavedanje, da imunski sistem deluje dobro le, ko je zdrav ter zavedanje negativnih vplivov iz okolice. Zdrav imunski sistem in čim manjši obseg negativnih vplivov iz okolice so pogoj za kakovostno zdravje in kakovost življena. Negativni vplivi iz okolice so zelo raznovrstni. Njihovo na eni strani negativnost, kot tudi pozitivnost na drugi določajo geografske, podnebne in druge lastnosti. Geografske lastnosti lahko bolj ali manj pozitivno vlivajo na aktivnost in intenzivnost zunanjih vplivov. Nadmorska višina je tipičen primer, ki pa se ga ljudje velikokrat sploh ne zavedamo. Višja nadmorska višina je v nekaterih delih sveta posebnost in odloča o višji kakovosti življenja. Posebno izrazita je ta kakovost v predelih sveta, ki so sicer znani po nekaterih boleznih. Ker je določeno območje na višji nadmorski višini so s tem onemogočeni pogoji za nastanek nekaterih bolezni oziroma negativnih vplivov na kakovost zdravja in kakovost življenja. Podobno velja za klimatske razmere. Že v naši majhni deželi lahko spoznamo, da so klimatske razmere od kraja do kraja različne. Nekatere klimatske razmere so za imunski sistem bolj, druge pa manj ugodne.

Imunski sistem velja aktivno krepiti.

Fitnes, porok dobrega počutja

Fitnes je porok dobrega počutja .

Dobro počutje, ki ga fitnes prinaša se tiče predvsem boljše fizične kondicije in psihofizičnih lastnosti. Fitnes je lahko namenjen rekreativcem ali pa resnim športnikom. Glede na zahtevnost je fitnes lahko individualno bolj prilagojen.
Fitnes mora aktivnemu športniku nuditi vrsto koristnih lastnosti. Za fitnes se aktivni športniki odločajo iz različnih razlogov. Fitnes lahko aktivnim športnikom omogoča doseganje boljših sposobnosti. Prednost, ki je s tem v zvezi fitnes ima je, da določeni šport z treningom boljših sposobnosti ne morejo doseči. Izboljšanje lastnosti in sposobnosti pa je želja in cilj praktično vsakega športnika. Od doseganja določenih predpisanih ali zastavljenih karakteristik in rezultatov je odvisna kariera športnika. V primeru, da športnik ne doseže predpisanih oziroma zastavljenih rezultatov se njegova kariera ne more dobro in kakovostno nadaljevati, ker na podlagi slabih rezultatov ni izbran za trening na višjem kakovostnem nivoju. Fitnes lahko koristi vsem, ki pravilno izvajajo program vadbe. Program vadbe je prilagojen osebi ter namenu. Pri splošnem fitnesu gre za izboljšanje splošnih sposobnosti, namenski fitnes pa je namenjen izboljšanju točno določene sposobnosti. Namenjen je predvsem športnikom ali pa aktivnim rekreativcem. Pri vadbi v fitnesu je potrebno paziti na svoje zdravje, pa tudi na zdravje drugih udeležencev. Zagotovo si noben noče na fitnesu stakniti poškodbe, še manj pa poškodbe stakniti na račun nepravilne vadbe drugega udeleženca ali udeležencev vadbe. Zlato pravilo vsakega fitnesa je postopnost vade in zmerno večanje intenzivnosti vadbe. Na ta način se bo človeško telo pravilno prilagodilo novim razmeram. V primeru prevelike intenzivnosti ali pa napačne vadbe se lahko pojavijo za zdravje negativne posledice. Možne so razne poškodbe, zvini, zlomi, nateg mišic, natrganost vezi in podobne negativne posledice. V fitnesu je potrebno tudi upoštevati pravila varne vadbe, ki so dobrodošla in obvezna za varnost, zdravje in dobro počutje vseh udeležencev.

Fitnes je dobrodošla oblika rekreacije za vsakogar.