Arhiv Značk: zavarovanje

Coris odlikujejo tradicija zavarovanja ter številne dobre izkušnje

Coris odlikujejo tradicija zavarovanja ter številne dobre izkušnje.

Coris je bil ustanovljen ob koncu osemdesetih dvajsetega stoletja kot organizacija pomoči in posredovanje pri reševanju zavarovalniških poslov. Coris zavarovanje ostaja primarna dejavnost, slovenski zavarovanci imajo že več kot dve desetletji na voljo številne zavarovalniške produkte . Aktualni Coris zavarovalniški produkti so celoletna zavarovanja, turistično zavarovanje, zavarovanje na službenih poteh, zavarovanje za študij v tujini, zavarovanje za tujce, zavarovanje rizika odpovedi ter nezgodno zavarovanje. Celoletna Coris zavarovanja imajo ugodne zavarovalne premije za posameznike in družine, ki pogosto potujejo v tujino ali se pogosto nahajajo v tujini. Sklenjeno celoletno zavarovanje velja tristo petinšestdeset dni ter ni vezano na koledarsko leto. Turistično zavarovanje je namenjeno skupinam, posameznikom in družinam, ki potujejo v tujino zasebno ali službeno. Zavarovanje na službenih poteh je ponudba namenjena podjetjem in zaposlenim osebam v podjetju, ki se pogosto nahajajo v tujini ali pogosto potujejo v tujino. Za podjetja in njihove zaposlene, ki so pogosto v tujini ali tja pogosto potujejo je na voljo široka paleta najrazličnejših zavarovanj. Coris zavarovanje za študij v tujini je namenjeno študentom ali dijakom, ki se v tujini šolajo. Dijaki ali študentje, ki odhajajo v tujino na izobraževanje lahko sklenejo zavarovanje za različna obdobja. Coris zavarovanje za študij v tujini je lahko sklenjeno za obdobje enega leta za obdobje pol leta, za pol semestra, semester ali ustrezno drugo obdobje. Zavarovanje za tujce velja v Sloveniji in sosednjih državah. Coris zavarovanje za tujce je namenjeno tujim državljanom, ki prihajajo v Slovenijo z namenom dela, šolanja, obiska in podobnimi nameni. Zavarovanje rizika odpovedi je zavarovanje v primeru odpovedi letalske karte, rezervacije hotela ter v podobnih primerih. Nezgodno zavarovanje je inovativno zavarovanje s širokim naborom asistenčnih storitev. Coris nezgodno zavarovanje velja v tujini in v Sloveniji.

Coris zavarovanje mnogi povezujejo z zavarovanjem ob potovanjih v tujino, nudi pa tudi številne druge zavarovalniške produkte.

https://www.vzajemna.si/

Izračun zavarovanja, dobra odločitev

Izračun zavarovanja sodi med poslovne odločitve , ki jih dnevno sprejemamo.

Predvsem zaradi mnogih ponudb ter tudi nekaterih slabih izkušenj. Mnoge ponudbe na trgu uporabljajo cenene trike, s katerimi željo vodo napeljati na svoj mlin. Slabe izkušnje nas privedejo do odločitve, da vsako podobno odločitev v prihodnosti dobro proučimo, analiziramo. S pomočjo takšnega ravnanja dobimo tudi izkušnje, veliko prej znamo med ponudbami izvesti selekcijo ter se na podlagi njega bolje odločiti. Vsaka zavarovalnica se na trgu bori za čim boljši tržni delež na zavarovalniškem trgu. Zato skuša na vse razpoložljive načine pridobit nove zavarovance ter obdržati obstoječe. Ponudbe so temu primerno mamljive, kako so dejansko ugodne pa nam pomaga ugotoviti izračun zavarovanja. Možno ga je izvesti na več načinov. Eden od načinov je vzpostavitev kontakta z zavarovalnico ali njenim predstavnikom ter prošnjo za ponudbo. V tem primeru je dobro čim bolje opisati svoje zahteve ter dati jasno vedeti, da nas razne dodatne ponudbe ne zanimajo. Z njimi postane izračun zavarovanja manj pregleden, človeka zmede. Kar je velikokrat cilj tistega, ki ustvarja ponudbo. Sami na takšne poizkuse najbolje odgovorimo tako, da jih avtomatsko zavrnemo. Če je potrebno z obrazložitvijo, v kateri spregovorimo brez dlake na jeziku, kratko in jedrnato. Takšen izračun zavarovanja izvedemo preko osebnega obiska, telefonskega pogovora, preko elektronske ali klasične pošte ter na druge podobne načine. Tak način je dober tudi v primeru, ko imamo dobre izkušnje z zgolj eno ali kvečjemu nekaj zavarovalnicami. Dejansko smo že odločeni za ponudbe točno določene zavarovalnice, želimo le informacijo, ki nam nudi ocenitev primarne ponudbe ter možnosti za pogajanja. V tem primeru je izračun zavarovanja podpora dobri odločitvi. Ker imamo dobre izkušnje z zavarovalnico in njenim poslovanjem želimo to tudi nadaljevati. Sam izračun zavarovanja pa nam pomaga pridobiti občutek poštenosti ter se prepričati v obstoj vedno dobre ponudbe.

Izračun zavarovanja nam narekuje vest.

https://www.vzajemna.si/

Prostovoljno zavarovanje, kakovost varovanja zdravja

Prostovoljno zavarovanje omogoča varovanje zdravja na višjem kakovostnem nivoju.

Zato prostovoljno zavarovanje tudi postaja vedno bolj aktualno. Ljudje vedno bolj cenimo svoj čas, zato pri odpravljanju težav povezanih z zdravjem, pristopamo z vedno večjimi zahtevami po kakovosti. Ni nam vseeno ali za isto zdravljenje potrebujemo nekaj dni ali mesec dni. Prav tako nam ni vseeno kako bomo preživeli čas zdravljenja. Vsem je jasno, da ni vseeno kakšna je zdravstvena nega v času bolezni, poškodb ter drugih težav. Zato tem zahtevam primerno iščemo najboljše prostovoljno zavarovanje. Vemo, da nam obvezno zdravstveno zavarovanje nudi zgolj osnovo, katera pa v mnogih primerih ne zadošča današnjim zahtevam sodobnega človeka. Mnogi težavo vidijo v investicijo, ki jo zahteva prostovoljno zavarovanje. Vendar je to zelo površna ocena. S takšnimi ocenjevanji se konec koncev srečujemo dnevno na zelo različnih področjih. Dnevno se srečujemo z dilemo nakupa dobrin oziroma storitev, ki so različnih lastnosti, po ceni, kakovosti in drugih lastnostih. Razlika v ceni se nam kljub majhnem znesku zdi velika. Če želimo razčistiti dilemo moramo razliko ovrednotiti praktično. Nekateri se za prostovoljno zavarovanje odločijo potem, ko ugotovijo, da enak znesek porabijo, ko gredo s prijatelji kot rečemo na kavo. Še bolj modro pa postane investiranje, ko ocenimo vrednost svojega zdravja. To je brez dvoma neprecenljivo, da pa se oceniti škodo, ki jo utrpimo zaradi svoje profesionalne nesposobnosti oziroma omejene sposobnosti. Takrat je možno prostovoljno zavarovanje enostavno primerjati z predvidenimi prihodki, ki bi jih sicer prinesli dnevi odsotnosti. Vendar ta znesek velja predvsem za posameznike, ki predstavljajo del proizvodnega procesa. V primeru, da je oseba sama zadolžena za celoten proces oziroma ima nanj večji vpliv, pa je škoda z izgubo nekaj dni zaradi zdravstvenih težav bistveno večja. Takrat nam postane dejanska vrednost veliko bolj očitna, investicija pa veliko bolj smiselna.

Prostovoljno zavarovanje je pametna investicija v svoje boljše zdravstveno stanje.

Zavarovalnica dober poslovni odnos

Zavarovalnica mora skrbeti za dober poslovni odnos do zavarovancev, kot tudi konkurence ter vsega sodelujočega okolja.

Poslovanje na zavarovalniškem trgu zahteva, da zavarovalnica spoštuje dobre poslovne odnose ter se aktivno vključuje v reševanje vsega, kar bi jih lahko ogrozilo. Dober ugled je zelo pomemben za uspešno delovanje in poslovanje, zato si ga želi vsak, ki opravlja na trgu pridobitno dejavnost, prizadeva ohranjati vedno in povsod. Z ugledom imamo vnaprej zagotovljene številne prednosti. Tako se pri odločitvah za določen izdelek ali storitev v mnogih primerih zanesemo na dober ugled. Vemo, da bomo spričo njega, dobili dober izdelek ali storitev. Če temu ne bi bilo tako, ga ponudnik ne bi vključil v svoj prodajni program izdelkov ali storitev. Z namenom ohranjanja dobrega ugleda zavarovalnica predvsem strmi k ohranjanju medsebojnega zaupanja ter zaščiti pravic in koristi stranke z hkratnim zahtevanjem upoštevanja pravil in načel zavarovalniške stroke. Poslovanje mora potekati v slovenskem jeziku, razen v primerih, ko je zaradi predmeta tujega zavarovanja potrebno uporabljati tuj jezik. V komunikaciji s strankami se mora zavarovalnica jasno in razločno nazivati, zavarovalne listine pa morajo biti opremljene z vsemi bistvenimi elementi zavarovalne pogodbe. Dobrim poslovnim odnosom v prid se mora izogibati nedopustnim ravnanjem. Nedopustno ravnanje, katerega se mora zavarovalnica izogibati je predvsem posredovanje netočnih podatkov, posredovanje podatkov o zavarovancev neupravičenim osebam, zavlačevanja postopkov obravnava škode, odklanjanja izplačila odškodnine in na splošno izogibanju izvrševanja lastnih obveznosti. Do vseh strank mora biti poštena, vse stranke morajo biti obravnavane enakopravno. Izjema so primeri, ko obstajajo utemeljeni razlogi za različno obravnavo. Svoje stranke mora zavarovalnica aktivno, pošteno in aktualno obveščati o vseh novostih in spremembah, ki imajo vpliv na sklenjene dogovore ali na splošno. S tem je vzpostavljen temelj zaupanja med njo ter zavarovanci.

Zavarovalnica je pri ohranjanju obstoječih strank in pridobivanju novih zelo odvisna od dobrega imena in dobrega poslovnega odnosa.

Prostovoljno zavarovanje, zmanjšajmo stroške

Prostovoljno zavarovanje osebam omogoča znižanje stroškov .

Stroški so del vsakdanjika čisto vsakega človeka. Gospodarno ravnanje pri vsake človeku strmi k zniževanju strokov. Z namenom zniževanja stroškov lahko izbere različne možnosti. Med drugim zniževanje stroškov omogoča tudi prostovoljno zavarovanje. V tem primeru preko doplačila pravic. Konkretno ima zavarovanec, kateri se odloči za prostovoljno zavarovanje, zagotovljene zdravstvene storitve, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije, večji obseg pravic ali višji standard storitev. Na prvi pogled se zdi, da z doplačilom povečujemo stroške. Kar je dejansko res, vendar imamo na drugi strani več ugodnosti. To pa v skupnem seštevku pomeni, da nam prostovoljno zavarovanje znižuje stroške. V splošnem lahko stroške znižujemo na številne različne načine. Predvsem gre za različne načine zniževanja deleža odhodkov v primerjavi z odhodki. Obstajata dva osnovna principa, ki sta med seboj zelo različna. Lahko bi rekli, da sta nasprotje. Prvi znižuje stroške količinsko. Kar pomeni, da strmi k temu, da so odhodki manjši. Pri tem kakovost ni pomembna. V drugem primeru pa gre za zniževanje z večanjem kakovosti. V tem primeru pa se strmi, k temu, da dosežemo isti učinek z manjšimi stroški. Kar v mnogih primerih pomeni povečanje izdatkov na kratek rok, vendar zmanjšanje na daljši rok. Na kratek rok je povečanje izdatkov večje, ker je investicija razmeroma nova, do učinkov pa še ni prišlo. Ti se izkažejo na daljši rok v različnih oblikah. Tako lahko učinki pri tej investiciji trajajo dlje, kot v primeru ugodnejše investicije. Za prostovoljno zavarovanje je značilno, da preko večje investicije nudi več na daljši rok. Gre za podoben primer zniževanja stroškov preko večanja kakovosti. V primeru, da prostovoljno zavarovanje ne bi imeli sklenjeno, bi bila na krajši rok manjša investicija. Na daljši rok pa stroški večji, ker ne bi imel vseh dodatnih učinkov.

Prostovoljno zavarovanje je doplačilo vredno vsakega eura posebej.

Zdravstveno zavarovanje za študente, sodoben produkt

Zdravstveno zavarovanje za študente je sodoben produkt .

O tem, kako sodoben produkt je zdravstveno zavarovanje za študente so se prepričali že mnogi. Sodoben produkt je zdravstveno zavarovanje za študente, ker nudi številne ugodnosti. Tako nudi zdravstveno zavarovanje za študente osnovne ugodnosti, ki se nanašajo na samo zavarovanje. Poleg teh pa zdravstveno zavarovanje za študente nudi številne dodatne ugodnosti, ki se ne nanašajo zgolj na zavarovanje. Omogočajo pa, da zdravstveno zavarovanje za študente pridobi koristno dodano vrednost. Danes je dodana vrednost cenjena lastnost. Vsak želi za svojo investicijo dobiti kar se da največ. Dobiti največ pomeni, da nam ni potrebno dodatno investirati v pridobitev dodatnih učinkov in koristi. Združitev pa prinaša še številne druge prednosti. Odločitev tako v mnogih primerih ni zahtevna. Pregledati velja ponudbo, jo analizirati, ter se odločitve. Analiza ponudbe danes načeloma ni zahtevna. Težje je ocenit izkušnje, ki jih bomo pridobili s sklenitvijo. Kdor ima izkušnje bo tako analizo bolj realno ocenil, kar je zelo pomembna lastnost. Prispeva k večji kakovosti analize. Osnovna kakovost analize se pridobi z primerjanjem dobrih in manj dobrih lastnosti. Kakovost pa z oceno verjetnosti teh lastnosti v prihodnosti. Dobre in manj dobre lastnosti so lahko v prihodnosti bolj ali manj verjetne. Tako lahko na prvi pogled dobre lastnosti v praksi izgledajo drugače. Posebno ob prvi sklenitvi se velja opreti predvsem na izkušnje. Ker jih pri prvi sklenitvi načeloma ni jih lahko pridobimo iz okolice. Danes pridobitev izkušenj iz okolice ni zahtevno. Bolj zahtevno je med vsemi izkušnjami izbrati in oceniti najboljše. Z nekaj prakse z drugih področji bo ocena boljša. Posledično bo izbor boljši. Tako imajo lahko izkušnje z istim ponudnikom, lahko ima izkušnje z ponudnikom zaupanja vredna oseba, možno je pridobiti tudi druge aktualne in nepristranske informacije.

Zdravstveno zavarovanje za študente je pametna in odgovorna odločitev, katera omogoča varovanje največjega bogastva.

Zavarovanje za mlade je dobro imeti sklenjeno

Zavarovanje za mlade je omogočeno takrat, ko je sklenjena zavarovalna pogodba ter v času trajanja in učinkovanja.

Sodobno zavarovanje za mlade prinaša številne času primerne prednosti in učinke. Značilnosti, ki jih ima zavarovanje za mlade je prilagajanje aktivnostim zavarovancem. Aktivni zavarovanci so od primera do primera različni. Zavarovalnice imajo aktivnosti zavarovancev dobro proučene. Na ta način lahko zavarovalnice ponudijo zavarovanje za mlade, ki je zavarovancu najbolj primerno. V primeru, da ne bi ponudili primerno obliko, bi to pomenilo številne negativne lastnosti. Tako za zavarovalnico, kot tudi za zavarovanca. Na zavarovalniškem trug vlada konkurenca. Kar pomeni, da se vsaka zavarovalnica po svojih močeh trudi doseči in obdržati svoj zavarovalniški tržni delež. S tem jih je omogočeno normalno delovanje in poslovanje. Kot tudi omogočanje izvajanje lastne dejavnosti ter izpolnjevanje obljub, ki so dane na zavarovalniških policah. Za zavarovance to pomeni izpolnjevanje njim pripadajočih pravic. Danes se zavarovanja v številnih pogledih razlikujejo od tistih iz preteklosti. Nekatera zavarovanja so novo, starejša niso več aktualna ali pa sploh ne obstajajo. S tem je omogočeno, da se vedno dobi aktualna zavarovanja. Zavarovanja, ki niso aktualna na eni strani nimajo interesa med potencialnimi zavarovanci, zavarovalnica pa ima z njimi predvsem razne stroške. Zato je po naravni selekciji zavarovalniškega trga zavarovanec lahko prepričan, da so na zavarovalniškem trug v aktualnem času prisotna predvsem času primera zavarovanja. Eno takih zavarovanj je zavarovanje za mlade. Ker ima času primerne lastnosti, se zavarovanje za mlade krepi in zanima vedno več zavarovancev. V primeru, da ne bi bilo aktualno, zavarovancev ne bi zanimalo. Pri zavarovalnici bi bila to predvsem izgubljena priložnost, verjetno pa bi takšen zavarovalniški produkt kaj kmalu tudi ukinili. Zavarovanja se bodo spreminjala tudi v prihodnosti.

Na kakšen način lahko vidimo na primerjavi tistega, kar ponuja aktualno zavarovanje za mlade v primerjavi z vsemi številnimi zavarovalniškimi produkti iz preteklosti.

Zavarovanje za tujino, več pravic

Zavarovanje za tujino prinaša zavarovancem mnogo več pravic .

Zavarovanec, ki sklene zavarovanje za tujino, se zaveda, da ima s tem zagotovljenih več pravic . Kot bi jih imel sicer v primeru, da zavarovanje za tujino ne bi bilo sklenjeno. V sodobnem času zavarovanje za tujino prinaša na eni strani klasične, na drugi strani pa tudi sodobne prednosti. Klasične prednosti, ki jih prinaša zavarovanje za tujino , so vse prednosti, katere so spoznali že v času nastanka prvih zavarovalnih polic. Sodobne prednosti pa so vse prednosti, katere zavarovanje za tujino prinaša času primerne. V sodobnem času je pomembno, da imamo vse, kar potrebujemo v zvezi z zavarovanjem vedno pri roki. Sodobna zavarovalnica mora biti tako dostopna na sodobne načine, hkrati pa mora zavarovalnica obdržati načine komuniciranja na klasične načine. Sodobni načini so namenjeni predvsem mladim, ki so navajeni komunicirati na sodoben način ter urejati vse stvari na enostaven in sodoben način. Kot rečeno mora zavarovalnica omogočati tudi urejanje vseh aktivnostih povezanih z zavarovanjem na klasičen način. Med vsemi zavarovanci je namreč nezanemarljiv delež oseb, ki jim sodoben način poslovanja ne ustreza. Na eni strani niso naučeni uporabe sodobnih informacijskih naprav, na drugi strani pa v takšne storitve in lastnosti takšnih storitev ne verjamejo. Radi imajo stvarno obliko stvari, elektronska oblika jih odvrača od odločitve zanje. Takim ljudem mora zavarovalnica pristopiti na klasičen način. Enako kot mora vsem, ki prisegajo na sodobne načine, zavarovalnica pristopiti na sodoben način. Oba načina sta za zavarovalniško poslovanje zanimiva in ponujata veliko izzivov. Sodobni način je spreminjajoč. Tako kot se spreminja tehnika, v enaki meri postaja vedno več načinov posodobitev dostopnih. V času, ko postanejo zanimive za večino uporabnikov, mora zavarovalnica to sprejeti na znanje in ukrepati. Toliko bolje pa je, če ukrepa že prej.

Zavarovanje za tujino nudi varovanje pred posledicami nezgod v tujini.

http://vzajemna.si/sl/zavarovanja/zavarovanje-za-tujino/o-zavarovanju-za-tujino/

Zavarovanje na potovanju omogoča brezskrbnost potovanja

Zavarovanje na potovanju omogoča brezskrbnost potovanja.

Vsako potovanje, posebno potovanje v oddaljene kraje je zanimiva in odgovorna izkušnja. Zanimiva in odgovorna izkušnja je zaradi vsega kar v tujih krajih vidimo in spoznamo novega. Spoznanja novega pa niso nujno samo dobre, lahko so tudi manj dobre izkušnje. Zavarovanje na potovanju omogoča v največji možni meri predvsem dobre izkušnje. Dobre izkušnje zavarovanje na potovanju lahko omogoča tako, da ne preveč dobre izkušnje pretvori v dobre.
Zavarovanje na potovanju v paketu omogoča kritje nastalih škod in vseh mogočih izgub koristi. Preden razmislimo o koristih, ki ga zavarovanje na potovanju ima za zavarovanca se velja pozanimati kaj na eni strani nudi, ter na drugi, kaj dejansko potrebujemo. Zavarovanje na potovanju dobro poznajo osebe, ki veliko potujejo. Zato nam bodo sorodnik, prijatelji in znanci, ki veliko potujejo zagotovo znali povedati vse prednosti, ki jih zavarovanje na potovanju ima. Sami lahko pomislimo, kaj vse lahko gre na potovanj narobe in ima za nas lahko negativne izkušnje. Prevozno sredstvo, lahko odpove. Pri tem nam ne pomaga veliko, če je vozilo novejše in bi moralo kot tako delovati brezhibno. Napake so lastnosti vsake tehnične naprave, starejše ali novejše. Zato v veliki primerih proizvajalci nudijo mnoge poprodajne usluge, ki so povezane z kritjem stroškov, kateri nastanejo v povezavi z odpovedjo tehnike. Ker ob nakupu te poprodajne usluge ne nudijo vsi proizvajalci, je dodatno zavarovanje velika pridobitev. Omogoča, da lahko potnik in vsi udeleženci potovanja uživajo v brezskrbnem potovanju tudi v primeru, ko tehnika odpove. Z odpovedjo tehnike ni prekinjeno in onemogočeno zgolj potovanje, ampak s tem v zvezi nastanejo novi, pred potovanjem nepredvidljivi dogodki in tudi stroški. V primeru, da tehnika odpove, smo lahko primorani spremeniti načrt potovanja. S tem v zvezi se lahko pojavijo negativne posledice za tako predvidene dogodke, kot tudi novo nastale dogodke.

Zavarovanje na potovanju omogoča brezskrbno potovanje.

Več si preberite tukaj.

Zavarovanje na potovanju, odgovorna odločitev

Zavarovanje na potovanju je odgovorna odločitev

Posebej modro in pametno je zavarovanje na potovanju , ko se odpravljamo v tujino. Slovenija je majhna država, poti nas slej ko prej vodijo prek meja. Velja za službene poti kot tudi druga potovanja. Ker nesreča nikoli ne počiva je zavarovanje na potovanju pomembno zaradi vseh morebitnih posledic. Zavarovanje na potovanju nas bo zavarovalo za mnoge morebitne posledice kot so zdravljenje, stroške odsotnosti, popravilo vozila in vrsto drugih posledic.
Posebno je zavarovanje na potovanju pravilno, ko se odpravljamo na potovanje, kjer nam niso znane vse značilnosti in posebnosti potovanja dežele kamor potujemo. Zavarovanje na potovanju vključuje mnoge storitve, ki so pomemben most do vseh pravic, ki bi jih brez pomoči zavarovanja težko dosegli oziroma imeli na voljo. Pravice, ki jih zavarovanje na potovanju vključuje, so velikokrat možne izključno z doplačili in posebnim zavarovanjem, zato je o tem modro razmisliti. V tujini so različno urejeni zdravstveni, prometni in drugi sistemi, predvsem v smislu plačila storitev. Zdravstvo je posebno cenjena dobrina, zato je investicija za zdravljenje velikokrat visoka v primeru izrednih dogodkov in nesreč. Pomembno pa ni zgolj z vidika višine investicije, ampak tudi hitrosti pomoči. Okrevanje je bistveno kakovostnejše in hitrejše, če se zdravniški poseg ali storitev opravi takoj ob prvih znakih bolezni ali slabosti. Odlašanje z zdravljenjem in zdravstvenimi storitvami lahko privede do hudih posledic za naše zdravje. Promet in prometna ureditev v tujini je lahko enko velika neznanka, kot nam je pot po kateri prvič potujemo. Pred potovanjem je dobro preverit vse zakonitosti in posebnosti, ki veljajo za dežele kamor potujemo. Tehnika prevoznega sredstva lahko kaj hitro odpove, zato je dobro imeti zagotovljeno vse potrebno za hitro in kvalitetno asistenco. Hitra in kvalitetna asistenca ni pomembna zgolj za hitro nadaljevanje poti, ampak je pomembna tudi za uveljavljanje garancijskih pogojev.

Zavarovanje na potovanju nam bo omogočilo brezskrbno bivanje na poti.